Składki ZUS

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 95 10 0000
 772,96 zł  713,35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 95 20 0000
288,95 zł  288,95 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 95 30 0000
59,61 zł  59,61 zł

** dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)

Ubezpieczenie zdrowotne   

W 2016 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2016 r., nie może być niższa niż: 288,95 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

Składka na Fundusz Pracy w 2016 r. nie może być niższa niż 59,61 zł (tj. 2,45%)